Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 18
візитів сьогодні: 5551
візитів всього: 476751
Прогноз погоди
Фінансовий відділ Корольовської районної ради
                  ЗАТВЕРДЖЕНО      
                    Наказ Міністерства фінансів України
                    26 серпня 2014 року № 836
                               
                    ЗАТВЕРДЖЕНО      
                    Наказ/розпорядчий документ
                               
                     
                     
                               
                               
                    і наказ      
                    Фінансовий відділ Корольовської районної ради
                    (найменування місцевого фінансового органу)
                    від 09.02.2016 29-д      
                               
                               
                               
                               
  ПАСПОРТ 
                               
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ  НА 2016 РІК  (з урахуванням змін) 
                               
1.    7500000   Фінансовий відділ Корольовської районної ради            
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)                
                               
                               
2.   7510000    Фінансовий відділ Корольовської районної ради      
  (КПКВК МБ)               (найменування відповідального виконавця)                
                               
                               
3. 7510180;     0111   Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
       (КПКВК МБ)    (КФКВК) ¹                            (найменування бюджетної програми)    
                               
4. Обсяг бюджетних призначеь -  734,3тис. гривень, у тому числі загального фонду - 734,3 тис. гривень. та  спеціального фонду - 0,00 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:      
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ                  
3. Закон України від 07.06.2001р. № 2496-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні"
4. Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
5. Закон України  від 25.12.2015 року № 928-УІІІ "Про державни й бюджет України на 2016 рік" 
 
 
 
6. Нормативно - правові акти:
    - Укази і розпорядження Президента України
    - Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України            
    - Накази мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади          
    - Накази Державної казначейської служби України              
    - Розпорядження голови обласної держадміністрації та міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради; рішення міської ради від 28.12.2015 №42 "Про міський бюджет на 2016 рік"; рішення Корольовської районної ради від 29.12.2015 № 20 "Про районний бюджет на 2016 рік"
                               
6. Мета бюджетної програми                          
Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічнезабезпечення діяльності фінансового відділу Корольовської районної ради.
                               
7. Підпрограми, спрямрвані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми            
                               
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
1. 7510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
                               
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
                            тис .грн.  
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання бюджетної програми² Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
  7510180 0111 010116 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення 734,3 0 734,3
      Усього: 734,3 0 734,3
                               
9. Перелік державних/ регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми  
                               
Назва  регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Регіональни цільова програма        
Усього        
                               
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
                               
№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
  8E+06 Завдання: здійснення виконавчим органом  - фінансовим відділом Корольовської районної ради наданих законодавством повноважень 
1   Показники затрат:                      
    кількість штатних одиниць од. Рішення сесії районної ради,штатні розписи  від 02.01.2013 року № 6 6
     - в тому числі посадових осіб місцевого самоврядування од. штатний розпис фінансового відділу Корольовської районної ради 6
2   Показники продукту:                    
    кількість отриманих  листів, звернень, заяв, скарг од. книга реєстрації  150
    кількість прийнятих нормативно-правових актів од. книга реєстрації  26
3    Показники ефективності:                      
    кількість виконаних  листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. розрахунок (відношення кількості листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб місцевого самоврядування 120
  кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника од. розрахунок (відношення нормативно-правових актів до кількості посадових осіб місцевого самоврядування 5
    витрати на утримання однієї штатної одиниці тис. грн. розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості штатних працівників) 122,4
                               
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогам²                    
                              тис. грн.
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту³ Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Підпрограма                      
  Інвестиційний проект                       
  Надходження із бюджету                      
  Інші джерела фінансування (за видами)   Х     Х     Х      
  Усього                      
                               
¹ Код функціональної  класифікації видатків та кредитування  бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
³ Прогноз видатків до кінця реавлізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
                               
                               
Начальник       А.В. Когут    
            (підпис)   (ініціали та прізвище)    
                               
ПОГОДЖЕНО:                            
                               
Начальник фінансового відділу районної ради ради       А.В. Когут    
            (підпис)   (ініціали та прізвище)    
                               
                               
                               
                           
                               
                               
                           
                             

 

 

 

 

                             

 

 

 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


cloudflare