Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]a
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 33
візитів сьогодні: 5217
візитів всього: 179942
Прогноз погоди
19.08.2014 - Положення «Про взаємодію старшого по будинку з КП ВЖРЕП та управлінням житлового господарства»
Україна
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Проект РІШЕННЯ
ПОЛОЖЕННЯ
«Про взаємодію старшого по будинку
з КП ВЖРЕП та управлінням житлового
господарства»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
Старший по будинку - представник мешканців житлового будинку, який має свою частку приватизованого житлового фонду в будинку, постійно проживає в будинку та здійснює громадський контроль за діяльністю обслуговуючого підприємства, якісними та кількісними показниками наданих житлово-комунальних послуг.
КП ВЖРЕП - суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлової послуги споживачу з утримання будинку і прибудинкової території відповідно до умов договору.
Управління житлового господарства - орган Житомирської міської ради, що здійснює загальне управління галуззю житлового господарства міста, координує роботу КП ВЖРЕПів, співпрацює з старшими по будинках на умовах доступності, толерантності, взаємної відповідальності.
2. Старший по будинку обирається у кожному багатоквартирному житловому будинку міста (в 9-ти поверхових будинках на 3 під’їзди, 5-ти поверхових на 6 під’їздів - один старший по будинку; в 9-ти поверхових будинках на 4 і більше під’їздів - два старших по будинку (побудинковий комітет) з метою залучення населення до співпраці з підприємствами житлового господарства:
по забезпеченню збереження житлового фонду;
дотриманню технічних та санітарно-гігієнічних норм при утриманні і експлуатації будинків, споруд та прибудинкових територій;
для здійснення контролю з боку мешканців будинку за відповідністю житлово- комунальних послуг їх кількісним та якісним показникам визначених в договорі про надання житлово-комунальних послуг.
3. Старший по будинку здійснює свою діяльність в межах повноважень, визначених даним Положенням та відповідно до вимог чинного законодавства України.
4. Дане Положення є обов'язковим для врахування в роботі всіма суб'єктами задіяних в надані та споживанні житлово-комунальних послуг.
II. ОБРАННЯ ТА ПЕРЕОБРАННЯ СТАРШОГО ПО БУДИНКУ
2.1. Старший по будинку обирається (переобирається) серед мешканців будинку на загальних зборах мешканців будинку, які організовуються обслуговуючим КВЖРЕП або за ініціативою мешканців будинку, терміном на З роки, з обов'язковим оформленням відповідного протоколу зборів згідно з додатком 2 до цього Положення.
2.2. Загальні збори мешканців будинку вважаються такими, що відбулися, незалежно від кількості присутніх осіб, за умови, що не пізніше ніж за 5 днів, інформація про дату та час їх проведення була розміщена на дошках оголошень в загальнодоступному місці або була надана власникам кожної квартири під підпис. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на зборах, шляхом відкритого голосування. Протокол загальних зборів про обрання старшого по будинку з підписами мешканців передається до КП ВЖРЕП.
2.3. КП ВЖРЕП міської ради протягом 5-ти робочих днів, з моменту отримання відповідного протоколу загальних зборів мешканців, звертається до управління житлового господарства міської ради для оформлення та видачі посвідчення.
2.4. На підставі протоколу зборів по обранню старшого будинку та відповідного звернення керівника КП ВЖРЕП, управління житлового господарства міської ради готує проект рішення на чергове засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради, який своїм рішенням затверджує персональний склад та видає старшому по будинку посвідчення встановленого зразку, згідно з додатком 3 до цього Положення, термін дії якого становить 3 (три) роки.
2.5. Термін посвідчення може бути продовжений шляхом внесення управлінням житлового господарства міської ради відповідного запису в посвідчення, якщо на загальних зборах мешканців будинку старшого по будинку переобрано на наступний термін.
2.6. Ініціювати питання проведення зборів мешканців щодо переобрання старшого по будинку може:
старший по будинку;
КП ВЖРЕП у випадках, передбачених цим Положенням; не менше 1/10 власників квартир відповідного житлового будинку, шляхом дотримання процедури, передбаченої п. 2.2.
7. Протокол та Список загальних зборів (додаток 1) складаються у трьох примірниках, які підписуються головою та секретарем зборів і надсилаються по одному примірнику до КП ВЖРЕП та до управління житлового господарства міської ради, один примірник протоколу зберігається у старшого по будинку.
8. Старший по будинку звітує про свою діяльність на загальних зборах мешканців будинку не рідше одного разу на рік або на вимогу не менше ніж 1/10 власників квартир будинку, що засвідчується їх підписами.
9. У разі незгоди старшого по будинку звітувати за виконану роботу, ініціативна група мешканців будинку невідкладно ініціює проведення загальних зборів мешканців будинку, де дається оцінка його роботі, а у разі необхідності пропонуються інші кандидатури на цю виборну посаду.
III. ПРАВА СТАРШОГО ПО БУДИНКУ
3.1. Представляти інтереси та права мешканців будинку в усіх підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, а також у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування.
3.2. Отримувати в установленому порядку від керівництва обслуговуючого КП ВЖРЕП та виконавців робіт (надавачів послуг) інформацію для ознайомлення: акти виконаних в будинку робіт, наряди-завдання, що стосуються робіт в будинку, довідки, звіти по обслуговуванню будинку, включаючи побудинковий облік витрат за звітний період, в межах чинного законодавства.
3.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи обслуговуючих підприємств, шляхом подання письмових рекомендацій.
3.4. Користуватися пільгою в розмірі 100% знижки плати за надану послугу з утримання будинків, споруд та прибудинкової території, незалежно від кількості членів родини, що проживають в квартирі та її площі.
3.5. Отримувати від підприємства житлового господарства та інших підприємств, які надають послуги з утримання житла, інформацію щодо вартості та формування тарифів, змін до чинного законодавства в сфері житлово-комунального господарства.
3.6. Проводити збори з мешканцями будинку, на яких обговорювати проблемні питання щодо утримання будинку, з оформленням протоколів, та доводити вимоги мешканців до керівництва КП ВЖРЕП.
3.7. Ініціювати на зборах мешканців будинку питання про створення будинкових комітетів, згідно ЗУ «Про самоорганізацію населення», та ОСББ.
3.8. Брати участь у комісіях з огляду житлових будинків (весняні, осінні) по визначенню обсягів поточного і капітального ремонтів, проводити періодичні громадські перевірки технічного стану житлових будинків та їх устаткування, за участю представників від мешканців будинку і виробників (виконавців) житлово-комунальних послуг.
3.9. Вимагати від керівництва КП ВЖРЕП надання назв нормативно-правових актів, якими регулюються питання надання житлових послуг з утримання будинку і прибудинкової території, з посиланням на статті та дати їх прийняття, для всебічного ознайомлення та аналізу.
3.10. Отримувати інформацію на зборах старших по будинкам про зміни тарифу, реорганізації та зміни, що мають відбутися в обслуговуючому їх КП ВЖРЕПі.
3.11. Вимагати від керівництва КП ВЖРЕПів ініціювати перед управлінням житлового господарства питання про включення їх будинків в титул капітального ремонту на поточний та наступний рік.
3.12. Брати участь у сесіях міської ради та засіданнях виконавчого комітету, де вирішуються питання, що стосуються їх будинків.
IV. ОБОВ'ЯЗКИ СТАРШОГО ПО БУДИНКУ
4.1. Здійснювати контроль кількості і якості отриманих житлово-комунальних послуг по будинку у відповідності до договірних умов.
4.2. Брати участь у формуванні КП ВЖРЕПами графіків поточного ремонту, обслуговування димовентиляційних каналів та очищення місць загального користування.
4.3. Брати участь в проведенні зустрічей зі старшими по будинку, які проводяться КП ВЖРЕПом щокварталу, та інформувати мешканців про їх результати.
4.4. Доводити до мешканців будинку вимоги обслуговуючого КП ВЖРЕП, правил проживання у багатоквартирному будинку, користування місцями спільного користування та прибудинковою територією.
4.5. У разі звернення мешканців будинку, інформувати їх про виконані роботи КП ВЖРЕПом, якість, вартість та надавати іншу інформацію, отриману від житлового підприємства, управління житлового господарства міської ради та інших дотичних суб’єктів.
4.6. Ініціювати збори з мешканцями будинку, на яких обговорювати проблемні питання щодо утримання будинку з оформленням протоколів та доводити вимоги мешканців до керівництва КП ВЖРЕП.
4.7. Контролювати та впливати (шляхом профілактичних бесід) на своєчасність поточної оплати за утримання житла та надання комунальних послуг мешканцями будинку.
4.8. Сприяти мешканцям у розгляді їх звернень керівництвом КП ВЖРЕП.
4.9. Надавати на вимогу КП ВЖРЕП інформацію про мешканців, які порушують правила утримання житлових будинків та прибудинкової території, санітарний стан та порушують громадський порядок.
4.10. Брати участь в організації КП ВЖРЕП зустрічей з мешканцями житлового будинку щодо прийняття останніми дольової участі в фінансуванні капітального ремонту.
4.11. В своїй діяльності керуватися Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, Постановами і Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови та рішеннями міської ради і виконавчого комітету, прийнятими в межах їх компетенції, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.
4.12 Володіти інформацією щодо вимог нормативно-правових актів з питань виробництва і надання житлово-комунальних послуг, у разі необхідності доводити її до відома мешканців будинку.
4.13. Брати участь у склад ані актів - претензій про невідповідність фактично наданих житлово-комунальних послуг обслуговуючим підприємством та підписувати їх, згідно ст.18 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
V. ПРАВА ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА
5.1. Ініціювати проведення позачергових загальних зборів мешканців по
переобранню старшого по будинку, в разі неналежного виконання ним своїх обов'язків,
покладених цим Положенням, за умови дотримання п. 2.2. Положення та вважати такі збори дійсними, якщо в них візьмуть участь не менше 1А мешканців будинку, що мають відповідну реєстрацію.
5.2. Залучати старших по будинку для розгляду звернень мешканців.
5.3. Залучати старших по будинку для організації спільних заходів
(в т.ч. суботники) по утриманню житлового будинку та прибудинкової
території силами мешканців.
5.4. Вимагати від старшого по будинку здійснювати контроль над благоустроєм будинку та прибудинкової території, повідомляти про стихійні звалища сміття, які утворюються поблизу будинку.
VI. ОБОВ'ЯЗКИ КП ВЖРЕП ТА ІНШИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО НАДАЮТЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
6.1. Організація заходів щодо ведення по кожному житловому будинку, який обслуговується підприємством, архівних справ до складу яких входять: технічна документація по житловому комплексу, плани, схеми, графіки виконання робіт по будинку, протоколи зборів з мешканцями будинку, акти виконаних робіт, наряди-завдання, облік надходжень та витрат, звернення мешканців і пропозиції по обслуговуванню будинку та будь-яка інша інформація стосовно даного будинку. Термін зберігання данних документів становить не менше 3-х років.
6.2. Наказом керівника підприємства житлового господарства призначається відповідальна особа за комплектацію, ведення та зберігання архівних справ по житловим будинкам.
6.3. Наказом керівника КП ВЖРЕП, з числа інженерно-технічних працівників призначаються відповідальні особи по роботі зі старшим по будинку (організація зборів з мешканцями будинку, доведення інформації щодо обслуговування житлового
комплексу, оформлення відповідних документів щодо утримання будинку і передачі їх до архівних справ тощо), про що мешканцям невідкладно повідомляється через оголошення на відповідних дошках в будинках або в інший спосіб.
6.4. Надавати старшому по будинку інформацію щодо вартості та формування тарифів, змін до чинного законодавства в сфері житлово-комунального господарства за його усною чи письмовою вимогою. У разі внесення змін до вартості тарифу, обов’язково проінформувати про це старшого по будинку не менше ніж за 20 днів до внесення таких змін.
6.5. Перед початком виконання поточних робіт по відповідному житловому будинку узгоджувати дані роботи виключно зі старшим по будинку (доцільність, кількість та якість матеріалів, приблизні строки виконання робіт, можливе співфінансування з боку мешканців). Оформлювати дане погодження відповідним протоколом (актом).
6.6. Після виконання будь-яких робіт (поточний ремонт) або наданих послуг в житловому будинку підписувати акти-виконаних робіт виключно зі старшим по будинку.
6.7. Надавати щомісячно старшому по будинку, на його усну або письмову вимогу, для вивчення Картку фактичних витрат на утримання житлового будинку.
6.8. Брати участь в організації зборів мешканців щодо обрання (переобрання) старшого по будинку, керуючись при цьому пунктами 2.2. та 5.1. цього Положення.
6.9. Залучати старших по будинку до проведення оглядів житлових будинків (весняні, осінні) по визначенню обсягів поточного і капітального ремонтів, з наступним формуванням
плану даних ремонтів; проведення періодичних громадських перевірок технічного стану житлових будинків та їх устаткування за участю представників від мешканців будинку.
6.10. Не менше ніж один раз на квартал проводити збори зі старшими по будинкам, попередивши їх про дату та час не пізніше, ніж за 5 днів, для спільного обговорення проблемних питань та шляхів їх вирішення.
6.11. Спільно з старшим по будинку запровадити механізм ведення обхідного листа зауважень по обслуговуванню житлового будинку (додаток 4 до Положення), який складається в 2-х примірниках (для КП ВЖРЕП та старшого по будинку). Обхідний лист заповнюється та підписується старшим по будинку 1 раз на 3 місяці, з наступним його вивченням, вжиттям заходів, доведенням до виконання та контролю за виконанням КП ВЖРЕП.
6.12. В своїй діяльності керуватися Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, Постановами і Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови та рішеннями міської ради і виконавчого комітету міської ради, прийнятими в межах їх компетенції, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.
VII. Обов’язки управління житлового господарства
7.1. Здійснювати постійний контроль над співпрацею між старшими по будинках та відповідними КП ВЖРЕПами.
7.2. Не менше, ніж один раз на рік, проводити збори зі старшими по будинку (за участю виключно начальника управління), для встановлення конструктивного діалогу і виявлення існуючих проблем.
7.3. Здійснювати моніторинг наявності старших в будинках міста та наявності у них відповідних посвідчень. Негайно реагувати, якщо такі випадки будуть (відсутність посвідчень).
7.4. У разі неодноразових скарг мешканців та старшого по будинку на неналежне виконання начальником КП ВЖРЕП цього Положення, вживати заходи для зміни ситуації, включаючи кадрові ініціативи.
VIII. Відповідальність сторін
8.1. Керівник житлово-експлуатаційного підприємства, начальник управління житловим господарством міської ради та старший по будинку за неналежне виконання покладених на них обов’язків, передбачених цим Положенням, несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.
 
Суб’єкт внесення проекту рішення
Депутат міської ради    Величко О.Ю.
 
Додатки тут


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове