Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 60
візитів сьогодні: 5502
візитів всього: 441421
Прогноз погоди
ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПОСАДОВИХ ОСІБ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ КОРОЛЬОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

                                                                                                                       Додаток

до розпорядження голови

                                                                                                                                   районної ради

                                                                                                                                                 від 01-01-2014 № 19-а

 

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПОСАДОВИХ ОСІБ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ КОРОЛЬОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

1. Загальні положення

1.1. Мета

Забезпечення довіри громади та окремих громадян Корольовського району м. Житомира до посадових осіб виконавчих органів Корольовської районної ради;

підвищення авторитету Корольовської районної ради, репутації посадових осіб виконавчих органів Корольовської районної ради (далі - посадових осіб);

забезпечення ефективного здійснення завдань і функцій посадових осіб та виконавчого комітету Корольовської районної ради;

проведення роз'яснювальної роботи щодо запобігання і протидії корупції у виконавчих органах Корольовської районної ради;

розширення можливостей впливу громадськості на оцінку і якість діяльності виконавчих органів Корольовської районної ради;

інформування фізичних та юридичних осіб про діяльність, яку вони вправі очікувати від посадових осіб.

1.2. Законодавчі підстави

Етичний кодекс посадових осіб виконавчих органів Корольовської районної ради (далі - Кодекс) ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про правила етичної поведінки», наказі Головного управління державної служби України від 04.08.2010 №214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», постанові Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

 

1.3. Предмет регулювання

Кодекс встановлює основні вимоги до поведінки посадових осіб, що займають посади, віднесені до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

1.4. Основні принципи поведінки посадових осіб

Поведінка посадових осіб ґрунтується на таких основних принципах:

служіння народу України;

демократизму і законності;

гуманізму і соціальної справедливості;

пріоритету прав людини і громадянина;

професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

персональної відповідальності за виконання службових обов’язків і дисципліни;

політичної неупередженості;

відкритості, гласності та контрольованості;

дотримання прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

2. Загальні обов'язки та якості посадових осіб

2.1. Сумлінна службова поведінка      

         Кожна посадова особа повинна сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно підвищувати професійну кваліфікацію та удосконалювати організацію своєї роботи, забезпечувати ефективне виконання посадових обов'язків в інтересах фізичних та юридичних осіб, суспільства і держави.

Всі посадові особи зобов'язані своєчасно і точно виконувати рішення районної ради та виконкому, розпорядження голови районної ради, закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, та інші нормативно-правові акти, підтримувати і зміцнювати довіру фізичних і юридичних осіб до своєї професійної діяльності, до районної ради та її виконавчого комітету.

 

2.2. Професіоналізм

 

        Посадові особи зобов’язані:

        виконувати свої повноваження на високому професійному рівні, при виконанні своїх повноважень забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

        постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

        проходити щорічну оцінку та у встановлені законодавством строки атестацію, з метою оцінки ділових та професійних якостей, відповідності займаній посаді;

        діяти в межах своїх повноважень, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України.

      Посадовим особам забороняється:

      займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), або підприємницькою діяльність, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

     входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституції або законами України.

 

2.3. Лояльність

     

      Посадові особи зобов’язані:

      утримуватися від публічних висловлювань, міркувань та оцінок щодо діяльності районної ради, її керівництва, посадових осіб, за винятком випадків, коли це входить до їх посадових обов’язків;

      уникати ситуацій, здатних завдати шкоди їх репутації та авторитету районної ради та її виконавчого комітету.

 

 2.4. Громадська довіра

      

      Посадові особи зобов’язані:

      зміцнювати авторитет України, органів державної влади та місцевого самоврядування, районної ради та свою власну репутацію;

      забезпечувати довіру суспільства та громадян до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

      усувати наслідки порушення ними правил сумлінної поведінки, у тому числі вживати заходів з відновлення громадської довіри.

 

2.5. Відкритість та гласність

       

      Всі громадяни України, юридичні особи відповідно до Закону України “Про інформацію” мають право на оперативне одержання через засоби масової інформації публічно поширюваної інформації про діяльність районної ради та її посадових осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.

 

2.6. Пріоритет прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина

    

     Посадові особи зобов’язані:

     захищати права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, будувати діяльність виконавчих органів районної ради та всіх її працівників на цих пріоритетах;

     з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб;

    не повинні проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог, нестриманості у висловлюваннях або іншим чином поводитися таким чином, що дискредитує районну раду або ганьбить репутацію посадових осіб місцевого самоврядування;

     не повинні  допускатися рішень і дій (бездіяльності), що утискують права, свободи і законні інтереси громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб або здатні завдати шкоди їх честі, гідності і діловій репутації;

       забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі й гідності громадян та яка стала йому відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

 

2.7. Поважне ставлення та толерантність

     

      Посадові особи повинні:

     дотримуватися високої культури спілкування (уникати нецензурної лексики, не допускати використання підвищеної інтонації під час спілкування), не повинні проявляти свавілля або байдужість до інших правомірних дій та вимог, не допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях;

шанобливо ставитися до всіх громадян незалежно від їх соціального статусу, керівників, співробітників та інших осіб, з якими виникають відносини під час виконання своїх посадових обов’язків;

виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанувати народні звичаї і національні традиції, при цьому не демонструвати свої релігійні переконання чи уподобання;

       дотримуватися установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та громадян;

        мати охайний зовнішній вигляд, одяг повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності.

 

2.8. Виконання доручень

 

        Посадові особи зобов'язані:

        виконувати доручення вищих за посадою осіб виконавчих органів районної ради, виконавчого комітету ради, які не суперечать закону й видані у межах їх повноважень;

        у разі отримання для виконання рішення чи доручень, що суперечать законодавство України або становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, держави або суспільним інтересам, посадова особа зобов’язана негайно в письмовій формі повідомити про це свого безпосереднього керівника.

 

 

2.9. Неупередженість

      

      Посадові особи зобов'язані:

       приймати рішення і вчиняти дії неупереджено: не допускати при виконанні посадових обов'язків надання переваг, або створення умов для надання переваг будь-яким особам чи групам осіб за ознакою статі, раси, національної приналежності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання і відношення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань, професійної приналежності та за іншими ознаками, а також будь-яким юридичним особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

не допускати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання ними своїх посадових обов'язків.

         Посадовим особам забороняється:

         приймати рішення та вчиняти дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди.

 

2.10. Запобігання корупції

      

       Посадові особи повинні:

       суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених Законами Україна «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про правила етичної поведінки», «Про засади запобігання і протидії корупції» та іншим антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть бути сприйняті, як підстава підозрювати їх у корупції;

      своєю поведінкою демонструвати, що не терплять будь-яких проявів корупції, не приймають пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовують службу і приватне життя, при найменших ознаках корумпованої поведінки інформувати керівника свого структурного підрозділу;

      декларувати свої доходи та доходи своєї сім'ї в порядку та у строки, визначені законодавством України;

       ретельно виконувати свої громадянські обов'язки, у тому числі фінансові зобов'язання, в порядку і розмірах, встановлених законом.

 

2.10.1. Прийняття подарунків або інших знаків уваги

       

       Посадові особи не домагаються і не отримують, прямо або опосередковано, будь-яких подарунків або інших знаків уваги, які можуть впливати на виконання ними своїх функцій, здійснення своїх обов'язків і прийняття рішень.

      Неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі - на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти).

      Якщо посадова особа виявила неправомірну вигоду або дарунок у своєму службовому приміщенні чи отримала його в інший спосіб, вона зобов’язана невідкладно письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника, але не пізніше одного робочого дня.

 

2.11.Конфлікт інтересів

     

       Посадові особи не мають права:

      використовувати своє офіційне положення для неправомірного здобуття особистої користі або особистої та фінансової користі для своїх близьких осіб;

       брати участь у будь-яких угодах, мати фінансові, комерційні  або інші  аналогічні інтереси, які несумісні з їх посадою, функціями, обов’язками, або їх виконанням;

        користуватися державними грошовими коштами, власністю, послугами або інформацією, отриманою ними при виконанні службових обов'язків, для здійснення діяльності, не пов'язаної з виконанням службових обов'язків.

            Посадові особи зобов'язані:

          у межах своїх повноважень вжити заходів щодо недопущення конфлікту інтересів, а саме суперечності між особистими інтересами та службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих йому службових повноважень.

         Обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, повинні бути усунуті до того, як посадова особа буде призначена на посаду.

          У разі коли обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, склалися після призначення на посаду, посадова особа повинна невідкладно повідомити в письмовій формі про це свого безпосереднього керівника та терміново вжити заходів щодо усунення таких обставин у встановленому законодавству порядку.

 

2.12.Використання комунального майна

      

        Посадові особи зобов'язані:

        ощадливо, раціонально та ефективно використовувати комунальне майно, засоби організаційно-технічного, матеріального та іншого забезпечення;

         дотримуватися ділового інтер’єру у службових кабінетах та приміщеннях, без дозволу керівника не облаштовувати кабінет особистими та іншими речами, які не мають відношення до виконання посадових обов’язків. 

         Посадовим особам забороняється:

         використовувати комунальне майно, засоби організаційно-технічного, матеріального та іншого забезпечення в особистих інтересах.

 

 

 

2.13.Використання інформації

          

           Посадові особи зобов'язані:

          забезпечувати доступність інформації про діяльність виконавчих органів районної ради, виконавчого комітету, власну діяльність у межах і порядку, встановлених законодавством;

          дотримуватися правил надання службової інформації, встановлених у виконавчих органах районної ради.

          Посадовим особам забороняється:

          використовувати службову інформацію в неслужбових цілях по іншому, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України та правилами надання службової інформації;

          розголошувати довірену їм державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, визначену Законами України «Про інформацію» та «Державну таємницю», а також використовувати таку інформацію в  інтересах інших осіб шляхом порад чи рекомендацій. Посадові особи не повинні приховувати від громадян факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров`я і безпеки людей, крім випадків заборони розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, вичерпний перелік яких визначено законом, а також завдавати шкоди державній інформаційній політиці, суб'єктам інформаційних відносин шляхом ухилення чи утримання від вжиття заходів з охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

 

2.14.Політична (громадська) діяльність

          

           Посадові особи зобов'язані:

            дотримуватися політичної нейтральності, що виключає можливість будь-якого впливу рішень політичних партій або інших громадських організацій на виконання ними своїх посадових обов'язків;

           уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів.

               Посадові особи не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

            Посадові особи не мають права:

           використовувати своє посадове становище в інтересах політичних партій, інших громадських організацій, а також висловлювати ставлення до політичних партій, інших громадських організацій, якщо це не входить до їх посадових обов'язків;

           примушувати інших осіб до участі в діяльності політичних партій, громадських організацій;

           використовувати своє посадове становище для передвиборної агітації на свою користь або на користь інших кандидатів, політичних партій, виборчих блоків.                                                

           Посадові особи мають право:

           брати участь у політичній чи іншій громадській діяльності лише поза межами їх службових обов'язків та в позаробочий час у відповідності до законів таким чином, щоб не підірвати віру громадськості в неупереджене виконання ними своїх функцій і обов'язків.

 

3. Гарантії виконання загальних обов'язків посадових осіб

 

3.1. Аналіз поведінки посадових осіб

             здійснюється самими посадовими особами, вищими за посадою особами, органами, що здійснюють контроль за поведінкою державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

              

3.2.   Консультації

         У випадку, якщо посадові особи не є впевнені у тому, які дії вони повинні вчинити або від яких дій вони повинні утриматися, з метою дотримання норм поведінки, зазначена посадова особа повинна звернутися за консультацією до вищої за посадою особи.

 

3.3.    Участь громадськості у здійсненні контролю за поведінкою посадових осіб

Громадяни мають право брати участь у здійсненні контролю за виконанням службових обов'язків посадовою особою через органи місцевого самоврядування, громадські організації, особисто у судовому порядку та іншими способами, що не суперечать чинному законодавству України.

Виконавчі органи районної ради інформують громадськість через засоби масової інформації, Інтернет та в іншому, передбаченому законодавством порядку, про стандарти та норми поведінки й етики посадових осіб, гарантії їх дотримання і відповідальність за їх порушення, заходи держави у сфері здійснення контролю за поведінкою працівників.

Забороняється встановлювати обмеження на інформацію щодо стандартів та норм поведінки і етики посадових осіб, гарантій їх дотримання і відповідальності за їх порушення

 

4. Відповідальність за порушення Етичного кодексу

           Порушення посадовими особами правил етичної поведінки тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та матеріальну відповідальність з урахуванням особливостей правового статусу таких осіб, визнаних Конституцією і законами України.

 

   

 

Заступник голови ради      

з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                                          О.Г.Орлова

 Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове