Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 34
візитів сьогодні: 5254
візитів всього: 186320
Прогноз погоди
Положення про Громадську раду при Житомирському міському голові
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Житомирському міському голові
 
1. Громадська рада при Житомирському міському голові (далі – Громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою координації заходів, пов’язаних із необхідністю проведення консультацій з громадськістю стосовно участі у вирішенні питань соціально-економічного, культурного розвитку міста, реалізації місцевих програм, для забезпечення умов залучення громадськості до цих процесів, з метою розширення ролі інститутів громадянського суспільства в обговоренні та вирішенні інших важливих питань місцевого значення, проведення органами та посадовими особами місцевого самоврядування консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації ефективної регіональної та міської політики, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності органу місцевого самоврядування.
2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
3.  Основними завданнями Громадської ради є:
створення умов для реалізації мешканцями міста конституційного права на участь в управлінні справами на місцевому рівні;
сприяння врахуванню органами місцевого самоврядування суспільної думки під час формування та реалізації місцевої політики.
4.  Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:
надає міському голові пропозиції та рекомендації щодо проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету;
проводить громадські експертизи проектів актів міської ради та її виконавчих органів;
проводить громадські експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
надає міському голові пропозиції щодо організації і проведення публічних громадських обговорень, забезпечення співпраці органів місцевого самоврядування з громадою міста щодо організації та проведення публічних громадських обговорень з основних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку міста;
організовує та проводить консультації з громадськістю, опрацьовує та узагальнює отримані за результатами проведення консультацій пропозиції і зауваження;
збирає, узагальнює та подає міському голові інформацію про пропозиції членів територіальної громади щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
організовує за дорученням міського голови публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку певної галузі чи міста в цілому.
5.   Громадська рада, з метою виконання покладених на неї завдань, має право:
-   утворювати відповідно до напрямків роботи постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) Громадської ради;
-   отримувати в установленому порядку від посадових осіб міської ради інформацію, необхідну для роботи;
-  ініціювати залучення до роботи Громадської ради посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій, вітчизняних, міжнародних експертних і наукових організацій (за згодою їх керівників) та окремих фахівців;
-  організовувати і проводити семінари, конференції, засідання та інші заходи;
-   ініціювати громадські слухання з питань, що належать до її компетенції;
-  організовувати проведення соціологічних досліджень та спостережень, організовувати теле-, радіодебати, дискусії, діалоги, інтерв'ю, телефонні «гарячі лінії», висвітлювати свою діяльність у друкованих та електронних засобах масової інформації тощо;
-   ініціювати проведення слухань із суспільно важливих проблем;
-  запрошувати посадових осіб місцевого самоврядування на засідання Громадської ради;
-  сприяти у створенні органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайонів та ін.);
- виступати із соціальними ініціативами;
- вносити міському голові пропозиції з питань, що належать до його відання, в тому числі щодо припинення членства в Громадській раді;
-  делегувати членів Громадської ради для виступу на пленарних засіданнях сесій міської  ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, постійних комісій міської ради;
-  приймати рішення у формі висновків, пропозицій та звернень.
6.        Рішення про створення Громадської ради, її кількісний і персональний склад та зміни до нього затверджуються розпорядженням міського голови.       
7.        Членом Громадської ради може бути громадянин України, що досяг вісімнадцяти років.
7.1.     Членами Громадської ради не можуть бути:
-   особи, визнані недієздатними на підставі відповідного рішення суду;
-  особи, що мають непогашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення умисного злочину;
- особи, членство яких у Громадський раді раніше було припинено на підставі недотримання вимог Положення про Громадську раду.      
7.2.   Члени Громадської ради здійснюють діяльність на громадських засадах.
7.3. Права та повноваження членів Громадської ради:
-  брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити пропозиції;
-    брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;
-  інформувати Громадську раду про свою діяльність;
-  вносити пропозиції до порядку денного засідання Громадської ради;
-  бути членами комітетів (не більше двох одночасно), комісій, експертних груп та інших робочих органів Громадської ради.
7.4.     Обов’язки члена Громадської ради:
7.4.1.  Члени Громадської ради зобов’язані особисто брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є. Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам, включно з членами Громадської ради, не допускається.
7.4.2.  У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу, член Громадської ради може письмово викласти власну думку, яка оголошується на відповідному засіданні та долучається до протоколу .
7.4.3.  Члени Громадської ради можуть виступати від імені Громадської ради або її робочого органу, виключно на підставі відповідного письмово доручення Громадської Ради або її робочого органу.
7.4.4. Членство в Громадській раді припиняється у разі:
-   систематичної відсутності члена Громадської ради на засіданнях або заходах Громадської ради без поважних причин (більше ніж два рази поспіль);
-  систематичного невиконання доручень Громадської ради, що засвідчено двома її рішеннями;
-  неможливості члена Громадської ради брати участь у її роботі за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним, засудження за вчинення умисного злочину;
-        подання членом Громадської ради відповідної заяви.
8.      Строк повноважень складу Громадської ради відповідає строку перебування на посаді міського голови, яким було затверджено персональний склад Громадської Ради.
9.      Для організації поточної роботи Громадської ради з числа її членів загальними зборами Громадської ради обирається координатор.
10.    Координатор Громадської ради:
-   організовує діяльність членів Громадської ради в межах поточної діяльності Громадської ради у періоди між її засіданнями;
-   скликає, організовує підготовку та веде засідання Громадської ради, підписує документи від її імені;
-    вивчає проекти рішень Житомирської міської ради, виконавчого комітету Житомирської міської ради та розподіляє їх між членами (комітетами) Громадської ради з метою детальнішого вивчення та підготовки щодо них пропозицій Громадської ради;
-    повноваження координатора Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради;
-   у разі неможливості виконання своїх обов’язків координатором Громадської ради, на найближчому засіданні Громадської ради обирається головуючий, який тимчасово виконує обов’язки координатора.
11. Для надання допомоги з організаційних питань та питань забезпечення документообігу Громадської ради, за нею розпорядженням міського голови закріплюється посадова особа (особи) місцевого самоврядування.
12.     У разі необхідності Громадська рада може утворювати комітети, до складу кожного з яких входить не менш ніж 3 члени ради.
13.    Для організації поточної роботи комітетів Громадської ради з числа її членів на засіданні відповідного комітету шляхом відкритого голосування обирається координатор.
Координатор комітету Громадської ради:
-    організовує діяльність членів відповідного комітету Громадської ради в межах його поточної діяльності;
-    скликає, організовує підготовку та веде засідання відповідного комітету Громадської ради, підписує документи від його імені;
-   представляє відповідний комітет Громадської ради на засіданні Громадської ради;
-  повноваження координатора Громадської ради можуть бути припинені за рішенням відповідного комітету Громадської ради.
14.    Громадська рада здійснює діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативи міського голови або за ініціативи однієї третини загального складу її членів у строк не пізніше 10 календарних днів із моменту надходження відповідної ініціативи.
14.1. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів від кількісного складу Громадської ради.
14.2. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.
14.3. На засіданнях Громадської ради міський голова має право дорадчого голосу.
14.4. У засіданнях Громадської ради, на її запрошення або за ініціативи міського голови, можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування, інші запрошені.
14.5. Рішення Громадської ради є правомочним, якщо воно приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.
15.    Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер. Результати  експертної роботи Громадської ради підлягають розгляду відповідними виконавчими органами міської ради або посадовими особами місцевого самоврядування.
16.    Рішення виконавчих органів міської ради, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття доводиться до відома Координатора Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради та її виконавчих органів або в інший передбачений чинним законодавством України спосіб.
 
 


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове