Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 121
візитів сьогодні: 5614
візитів всього: 579675
Прогноз погоди
Положення про департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
   
  ПОЛОЖЕННЯ
про департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради1. Департамент бюджету та фінансів міської ради є самостійним виконавчим органом Житомирської міської ради; утримується за рахунок коштів міського бюджету. Департамент підзвітний і підконтрольний раді, яка його утворила; підпорядкований її виконавчому комітету. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші штампи.
2. Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради є правонаступником фінансового управління Житомирської міської ради.
3. Департамент бюджету та фінансів міської ради у своїй діяльності керується Конституцією і законами України і в межах повноважень, визначених цим Положенням, забезпечує виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, розпоряджень голови обласної держадміністрації та міського голови, рішень облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради, забезпечує реалізацію державної, фінансової, бюджетної та податкової політики на території міста.
4. Основними завданнями департаменту бюджету та фінансів є:
- забезпечення реалізації державної політики в сфері фінансів на території міста;
- складання розрахунків до проекту міського бюджету і подання на розгляд міської ради;
- підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-екомічного розвитку на території міста;
- розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
- здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами й організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених міською радою;
- здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
- координація роботи по забезпеченню дотримання вимог законодавства щодо закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти розпорядниками коштів міського бюджету, комунальними підприємствами.
5. Департамент бюджету та фінансів міської ради відповідно до покладених на нього завдань:
5.1.розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів
інструкції з підготовки бюджетних запитів;
5.2.визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
5.3.проводить на будь-якому етапі складання і розгляду міського бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
5.4.приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконкому і постійних комісій міської ради;
5.5.приймає участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання проекту міського бюджету;
5.6.розробляє нормативно-правові акти та організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського бюджету; за дорученням виконкому міської ради, визначає порядок і терміни подання управліннями, відділами, іншими виконавчими органами міської ради, районними у місті виконавчими органами матеріалів для підготовки проектів міського бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів або для виконання спільних проектів; складає проект міського бюджету, готує проект рішення про міський бюджет та матеріали, що до нього додаються в обсягах, визначених статею 76 Бюджетного кодексу України та подає їх на розгляд міської ради;
5.7.забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису міського бюджету встановленим призначенням;
5.8.здійснює у процесі виконання бюджету контроль за доходами, їх прогнозування та проводить аналіз доходів міського бюджету;
5.9.приймає участь у розробці комплексних програм, виконання яких впливає на доходну частину бюджету;
5.10.організовує виконання міського бюджету, а також разом з органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства, іншими структурними підрозділами виконкому, забезпечує надходження доходів до міського бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
5.11.здійснює контроль за правильністю зарахування податків та зборів до бюджету міста;
5.12.здійснює облік надходжень місцевих податків та зборів в розрізі платників;
5.13.зводить показники міського бюджету та районних бюджетів і подає їх у встановлені терміни до Головного фінансового управління;
5.14.забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;
5.15.складає розпис доходів і видатків міського бюджету в межах річних бюджетних призначень;
5.16.здійснює в установленому порядку організацію і управління
виконанням міського бюджету, координує в межах своєї компетенціїї діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
5.17.проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету;
5.18.розглядає баланси і звіти про виконання районних бюджетів та інші звіти, подані головними розпорядниками коштів;
5.19.інформує виконком та міську раду про стан виконання міського бюджету за кожний звітний період і подає їм квартальні та річний звіти про виконання міського бюджету;
5.20.розглядає звернення, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного фонду міського бюджету;
5.21.готує та подає міській раді пропозиції по запровадженню та справлянню місцевих податків і зборів для прийняття відповідних рішень;
5.22.розглядає заяви платників податків щодо надання відповідних пільг по платежах до бюджету в межах, визначених законодавством, готує обгрунтовані пропозиції;
5.23.приймає участь у проведенні на базі статистичної і фінансової звітності, прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки міста та підготовці пропозицій щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
5.24.приймає участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу міста;
5.25.перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами й організаціями, які фінансуються з міського бюджету;
5.26.приймає участь у розробці пропозицій та підготовці нормативних та інших актів у формі рішень та розпоряджень щодо вдосконалення структури органів виконавчої влади міста, визначенні чисельності та видатків на їх утримання та здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства у витрачанні коштів на ці цілі. Готує розрахунки та проекти рішень виконкому та ради на встановлення чисельності органів управління та видатків на їх утримання. Бере участь у підготовці розпоряджень про встановлення посадових окладів, надбавок та доплат керівникам виконавчих органів міської ради;
5.27.аналізує діяльність фінансових відділів районних рад і подає пропозиції щодо їх вдосконалення;
5.28.розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
5.29.забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових
умов для працівників департаменту;
5.30.готує та подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи
недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до міського бюджету;
5.31.здійснює інші функції, пов”язані з виконанням покладених на нього
завдань;
5.32.розглядає фінансові плани підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста; проводить аналіз фінансово-економічних показників їх діяльності, готує керівництву інформації аналітичного характеру.
6. Департамент бюджету та фінансів міської ради має право:
6.1.одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, районних рад, управління Державного казначейства, органів державної податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для складання проекту бюджету міста та здійснення аналізу та контролю за його виконанням;
6.2.у встановленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України;
6.3.залучати фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, об”єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належить до його компетенції;
6.4.скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
7. Департамент бюджету та фінансів під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами державної виконавчої влади, районними радами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також органами державної податкової служби, органами контрольно-ревізійної служби та управлінням Державного казначейства.
8. Департамент бюджету та фінансів міської ради очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в установленому законом порядку. На посади начальників відділів департаменту призначаються особи на основі конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, які мають повну вищу освіту (економічну) та стаж роботи за фахом, як правило, не менше 5 років.
8.1.Директор департаменту має заступників. Заступники директора департаменту та головний бухгалтер призначаються і звільняються міським головою на основі конкурсного відбору або за іншою процедурою, передбаченою законодавством.
Права, посадові обов”язки, кваліфікаційні обов”язки та відповідальність працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов”язків.
8.2.Департамент бюджету та фінансів міської ради має у своєму складі структурні підрозділи (відділи, сектори), положення про які затверджує директор департаменту.
9. Директор департаменту:
- здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на департамент завдань, визначає ступінь відповідальності заступників директора департамента, керівників його структурних підрозділів;
- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання департаменту;
- затверджує розпис доходів і видатків міського бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період;
- забезпечує відповідність розпису міського бюджету встановленим бюджетним призначенням;
- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
10. Загальну чисельність, витрати на утримання та на оплату праці, штатний розпис та кошторис витрат на утримання департаменту бюджету та фінансів міської ради затверджує міський голова.

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


cloudflare