Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: [email protected]
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 2
переглядів: 89
візитів сьогодні: 5253
візитів всього: 186304
Прогноз погоди
Департамент економічного розвитку
Адреса: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2
Начальник: Костриця Микола Миколайович
Телефон: (0412) 48-11-94
E-mail: [email protected]

Інформація про Департамент економічного розвитку:

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент економічного розвитку

Житомирської міської ради

 

І. Загальні положення

1.1. Департамент економічного розвитку Житомирської міської ради (далі – «Департамент») є самостійним виконавчим органом міської ради. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, яка його утворила та підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків.

1.2. Департамент в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Обов’язки та вимоги до професійної кваліфікації фахівців Департаменту визначаються відповідними посадовими інструкціями, що затверджуються міським головою.

1.4. Працівники Департаменту є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду на конкурсній основі та звільняються з посади міським головою.

1.5. Департамент є юридичною особою, має печатку із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп і бланк з реквізитами.

 

ІІ. Мета та завдання Департаменту

2.1. Метою діяльності Департаменту є реалізація повноважень органів місцевого самоврядування у сфері соціально-економічного розвитку для забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

2.2. Основними завданнями Департаменту є:

2.2.1.Підготовка програм соціально-економічного розвитку міста, інших цільових програм в межах компетенції, подання їх на погодження виконавчому комітету та на затвердження міській раді, організація їх виконання; подання міській раді звітів про хід і результати виконання цих програм.

2.2.2. Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

2.2.3. Розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням.

2.2.4. Подання до міської ради необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території міста, задоволенням потреб населення.

2.2.5. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, координація цієї роботи на території міста.

2.2.6. Участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.2.7. Розгляд і узгодження планів підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів.

2.2.8. Підготовка та надання на затвердження виконавчого комітету міської ради матеріалів щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, комунальних (крім тарифів, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг) на підставі розрахунків і документів, поданих підприємствами, установами, організаціями, іншими суб'єктами господарювання, що надають ці послуги, відповідно до порядків формування тарифів.

2.2.9. Здійснення відповідно до чинного законодавства контролю за дотриманням цін і тарифів.

2.2.10. Сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території міста.

2.2.11. Організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі.

2.2.12. Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

2.2.13. Здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.

2.2.14. Здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.

2.2.15. Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

2.2.16. Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на території міста підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.

2.2.17. Організаційно-правовий супровід укладення і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг.

2.2.18. Сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, незалежно від форм власності.

2.2.19. Сприяння у створенні на основі законодавства спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої і соціальної інфраструктури та інших об'єктів; залучення іноземних інвестицій для створення робочих місць.

2.2.20. Забезпечення на території міста в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов'язань України.

2.2.21. Реалізація державної інвестиційної політики та місцевих інвестиційних проектів і програм.

2.2.22. Організаційно-правовий супровід впровадження міжнародних інвестиційних та інституційних проектів, а також грантів та програм технічної допомоги.

2.2.23. Реалізація державної, регіональної та міської політики з питань розвитку малого та середнього бізнесу.

2.2.24. Реалізація державної тарифної політики.

2.2.25. Реалізація державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери, громадського харчування  і побутового обслуговування населення на основі використання ринкових механізмів господарювання, здійснення технічної політики у сфері торговельної діяльності і побутового обслуговування населення.

2.2.26. Стратегічне та середньострокове прогнозування економічного і соціального розвитку міста.

 

ІІІ. Права Департаменту

3.1. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, підрозділами обласної державної адміністрації, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також міжнародними фондами та установами, незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.

3.2. Департамент має право:

 • одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, окремих посадових осіб, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали необхідні для виконання покладених на Департамент завдань;
 • залучати на договірних (громадських) засадах науково-дослідні організації, вищі учбові заклади та інші установи, підприємства, громадські об’єднання, а також окремих вчених і спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань. В разі потреби вносити пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо укладання договорів на платній основі;
 • здійснювати організацію зустрічей, нарад, семінарів тощо з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • залучати в установленому порядку спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • готувати проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження міського голови з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;
 • вносити пропозиції до проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та інших нормативно-методичних документів, що розробляються іншими структурними підрозділами міської ради з питань, що належать до компетенції Департаменту.
 • проводити перевірку стану виконання виконавчими органами міської ради, підприємствами, організаціями, установами, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, протокольних доручень, власних наказів, а також законодавчих та інших нормативних актів з питань, віднесених до компетенції Департаменту;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, вдосконалення управління та ефективності роботи виконавчих органів ради, підприємств, організацій, установ, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста.

 

ІV. Структура Департаменту

4.1. До складу Департаменту можуть входити управління, відділи та сектори, які очолюють начальники управлінь, відділів і завідувачі секторів.

4.2. Положення про управління, відділи та сектори Департаменту затверджуються міським головою.

 

V. Керівництво Департаменту

5.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на конкурсних зазадах у визначеному законодавством порядку.

5.2.Директор департаменту:

 • здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань. 
 • вносить пропозиції про заохочення працівників Департаменту та про притягнення їх до відповідальності за порушення трудової дисципліни.
 • видає в межах своєї компетенції накази, організує та контролює їх виконання.
 • розподіляє функціональні обов’язки між працівниками Департаменту.
 • забезпечує і координує ділові контакти Департаменту з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради.
 • візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів в межах компетенції Департаменту.
 • інформує територіальну громаду міста про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.
 • здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства в межах компетенції Департаменту.

5.3. Директор департаменту без доручення діє від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

5.4. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на конкурсних засадах міським головою і звільняються з посади міським головою.

5.4. Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються директором Департаменту.

 

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Штатний розпис Департаменту затверджується міським головою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

6.2. Припинення діяльності (реорганізація чи ліквідація) Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.3. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

6.4. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.5. Місцезнаходження департаменту: майдан ім. С.П. Корольова, 4/2.Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове