Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 84
візитів сьогодні: 5620
візитів всього: 545981
Прогноз погоди
Положення про управління капітального будівництва Житомирської міської ради
ПОЛОЖЕННЯ
про управління капітального будівництва Житомирської міської ради

1. Управління капітального будівництва /далі управління/ є самостійним
виконавчим органом міської ради, що нею утворюється, є їй підконтрольним та
підзвітним, підпорядковується її виконавчому комітету і міському голові;
утримується за рахунок коштів міського бюджету

2. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", рішеннями
міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

3. Основними завданнями управління є:
3.1. Реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в галузі
будівництва, які визначені Законом України " Про місцеве самоврядування в
Україні " та іншими нормативними актами.
3.2. Забезпечення виконання завдань з реконструкції та будівництва житлових
будинків, об'єктів освіти, адміністративних будівель, охорони здоров'я, зв'язку,
транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства,
культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання
капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.
3.3. Сприяння впровадженню в будівництво прогресивних проектних рішень,
застосуванню нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
4.1. Виконує функції замовника з будівництва житлових та адміністративних
будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі,
громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й
іншого призначення та забезпечення дотримання законодавства в галузі
будівництва.
4.2. Готує пропозиції до проекту програми економічного та соціального
розвитку і проекту міського бюджету.
4.3. Розробляє на основі пропозицій виконавчих органів міської ради поточні й
перспективні програми капітального будівництва, складає переліки проектів
будов, титульні списки будов та проектно-розвідувальних робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку.
4.4. Розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з
проектними і розвідувальними організаціями договори на розробку проектно-
кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за
будівництвом.
4.5. Здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним
організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів,
необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розробки
проектно-кошторисної документації.
4.6. Приймає від проектних або розвідувальних організацій проектно-
кошторисну та іншу документацію, перевіряє комплектність та якість
одержаної, погоджує і затверджує ЇЇ в установленому порядку та передає
будівельним організаціям.
4.7. Розміщує замовлення на капітальне будівництво /складає протоколи намірів,
проводить торги/ укладає з будівельними організаціями відповідні договори;
разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво
об'єктів відповідно до діючих нормативних документів.
4.8. Забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю відповідних інженерно-технічних працівників організацій, що
безпосередньо здійснюють будівництво об'єктів і технічний нагляд, одержує
дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт.
4.9. Сприяє забезпеченню геодезичної основи для будівництва.
4.10. Сприяє забезпеченню будівництва технологічним, енергетичним та іншим
устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких відповідно до договору
покладено на замовника.
4.11. Передає будівельній організації в погоджені з нею терміни документи про
надані дозволи відповідних органів на:
а/ виконання будівельно-монтажних робіт;
б/ відведення земельної ділянки під будівництво;
в/ проведення робіт в зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку , ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів.
г/ проведення робіт у місцях , де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем усіх таких комунікацій/ кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних та інших/, розміщених на території будівельного майданчика.
д/ користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;
ж/ видалення та пересадження зелених насаджень;
з/ перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору;
4.12. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо
переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню або
реконструкції.
4.13. Здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю
обсягів та якості виконаних робіт проектам: технічним умовам і стандартам.
4.14. Погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані з установкою
вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під
тиском, забезпечує випробування зазначених технічних засобів.
4.15. Забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів
до експлуатації.
4.16. Бере участь у створені й роботі комісії з попередньої перевірки
будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх державній приймальній
комісії.
4.17. Пред'являє державній приймальній комісії завершені будівництвом і
підготовлені до експлуатації об'єкти, забезпечує комісію необхідними для
роботи документами, бере участь у ЇЇ роботі.
4.18. Готує пропозиції щодо передачі завершених будівництвом та введених в
дію об'єктів підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію.
4.19. Приймає від підрядника за актом законсервовані або припинені
будівництвом об'єкти і вживає заходи для їх збереження, вносить інвесторам
пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва.
4.20. Перевіряє пред'явлені до сплати документи підрядних організацій,
постачальників, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо
виконання робіт, поставки продукції та надання послуг.
4.21. Вносить міській раді пропозиції про створення підприємств для
виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення
будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт.
4.22. Може створювати спецфонди.
4.23. Надає на договірних засадах послуги замовника будівництва та
реконструкції підприємствам і організаціям незалежно від форм власності та
окремим громадянам.
4.24. Забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-
розвідувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до титульних списків
будов та укладання договорів.
4.25. Здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали
замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на
складах понад нормативний термін зберігання.
4.26. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради щодо
відшкодування громадянам /у разі знесення/ вартості житлових будинків,
господарських будівель, що перебувають у власності громадян, а також вартості
видалених плодово-ягідних насаджень та посівів за рахунок залучених коштів.
4.27. Здійснює розрахунки за закінчені будівництвом об'єкти або пускові
комплекси.
4.28. Розмір коштів, що передбачається у вартості будівництва на утримання
служб замовника, визначається згідно з нормативами, що встановлюються
Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України.
4.29. Здійснює інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на міську раду
завдань у галузі будівництва.
5. Управління має право:
5.1. Залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради, підприємств, установ
та організацій, об'єднань громадян /за погодженням з їхніми керівниками/ для
розгляду питань, що належать до його компетенції.
5.2. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів міської ради,
підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а
від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для використання покладених на нього завдань.
5.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його
компетенції.
5.4. Створювати за погодженням з виконкомом міської ради інвестиційні фонди
із залученням додаткових коштів юридичних і фізичних осіб для формування
програм будівництва.
5.5. Розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на
здійснення функцій замовника, відповідно до чинного законодавства України.
5.6. Управління у процесі покладених на нього завдань взаємодіє з іншими
підрозділами міської ради, а також з підприємствами, установами та
організаціями, об'єднаннями громадян.
6. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з
посади міським головою на основі конкурсного відбору або за іншою
процедурою, передбаченою законодавством.
7. Начальник управління:
7.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає
ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його
структурних підрозділів.
7.2. Організовує роботу по підбору та формуванню кадрового резерву
управління, відповідає за професійну підготовку, перепідготовку працівників
управління.
7.3. Розподіляє обов'язки між працівниками управління; розробляє посадові
інструкції та подає їх на затвердження заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.
7.4. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх
виконання.
8. Положення про Управління затверджує міська рада.
9. Для узгодження вирішення питань, що належать до компетенції управління, в
управлінні може утворюватися колегія у складі начальника управління /голови
колегії/, заступника начальника управління за посадою, а також інших
працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів міської ради.
9.1. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника
управління.
9.2. Рішення колегії проводиться в життя наказами начальника управління.
10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку
відповідної сфери та вирішення інших питань в управлінні можуть
створюватися наукові ради і комісії; склад цих рад, комісій та положення про
них затверджує начальник управління.
11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс і рахунки в
установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням.
12. Веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни
подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів
діяльності за затвердженими формами, несе відповідальність за їх достовірність.
13. Майно, що перебуває на балансі Управління є комунальною власністю
міської ради і передано управлінню в оперативне управління.
14. Реорганізація, ліквідація управління проводиться міською радою згідно з
чинним законодавством.


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


cloudflare