Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 109
візитів сьогодні: 5610
візитів всього: 552145
Прогноз погоди
СТАТУТ Житомирської міської комунальної рятувальної служби на воді
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Головним штабом Державної воєнізованої гірничорятувальної (аварійно-рятувальної) служби МНС України3 липня 2002 рокуреєстр.
№ 33
Начальник Головного штабу                         В.І. Радіонов          
             
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Житомирської міськоїради від 24.04.02   № 13
Секретар Житомирської міської ради            В.О. Федоренко


ПОГОДЖЕНО
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації                              Л.Й. Башинський
                                                                             СТАТУТ
                                                        Житомирської міської комунальної
                                                              рятувальної служби на воді

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    1.1 Житомирська міська комунальна  рятувальна служба на воді (надалі за текстом – служба) утворюється як комунальна неприбуткова установа Житомирської міської ради.
1.2 Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України  “Про аварійно-рятувальні служби”, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування і цим статутом.
1.3 Служба є юридичною особою, має самостійний баланс і рахунки в банках, може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, має гербову і інші печатки, штамп, фірмові бланки, інші атрибути юридичної особи.
1.4 Всі зміни та доповнення до цього статуту здійснюються за рішенням власника та вносяться в порядку, передбаченому чинним  законодавством.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.5     Юридична адреса служби:
      10005, м. Житомир, вул. Черняховського,   Гідропарк
2.    ПРИНЦИПИ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1  Принципами  діяльності служби є:
пріоритетність завдань, пов’язаних з рятуванням життя і охороною здоров’я людей на водних об’єктах та збереженням довкілля;
ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів,  призначених для пошуку і рятування людей на воді;
забезпечення комплексного обов’язкового рятувального обслуговування об’єктів і територій, що знаходяться в зоні відповідальності служби.
2.2 Предметом діяльності служби згідно покладених на неї завдань є:
участь у реалізації  державної політики у сфері охорони життя людей на водних об’єктах і подання до уповноважених органів пропозицій з цих питань;
участь у заходах, що проводяться по  рятуванню людей під час паводків, повені;
розробка  і внесення  пропозицій  з питань здійснення заходів, спрямованих на зменшення травматизму людей на воді, матеріального забезпечення та ремонту приміщення служби, придбання оснащення і обладнання, необхідного для проведення пошуково-рятувальних робіт на воді та підготовки фахівців з рятувально-водолазної справи;
проведення роз’яснювальної  профілактичної роботи серед  населення щодо запобігання травматизму людей на воді;
надання практичної допомоги користувачам водних акваторій у  встановленні попереджувальних і обмежувальних знаків на воді;
організація проведення обстеження і очистки акваторій водоймищ і
відомчих пляжів за договорами;
забезпечення охорони життя людей на водних об’єктах, профілактична робота по запобіганню нещасним випадкам на воді;
проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій  на водних об’єктах і територіях аварійно-рятувальних робіт;
термінове реагування на надзвичайні ситуації  на водних об’єктах та ліквідація окремих  їх наслідків;
запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, захист від них населення  і території;
пошук і рятування людей  на воді, надання у можливих межах невідкладної допомоги, в том числі і медичної , особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів;
участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення  захисту водних об’єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;
контроль за готовністю об’єктів і територій, що обслуговуються службою, до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій;
контроль за готовністю місць відпочинку на водних об’єктах, за роботою рятувальних постів на пляжах;
     виконання робіт на водних об'єктах, які потребують спеціальної підготовки.

3.    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1 Служба  має право:
безоплатно та безперешкодно одержувати інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
обстежувати з метою профілактики виникнення надзвичайних ситуацій об’єкти і території, що нею обслуговуються;
подавати уповноваженим особам підприємств, установ та організацій, органам державної виконавчої влади та місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення протиаварійного стану об’єктів і територій та усунення виявлених порушень вимог безпеки;
безперешкодного доступу на об’єкти і території з метою виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій;
вимагати від усіх осіб, які знаходяться в зоні надзвичайної  ситуації, дотримання правил безпеки;
укладати угоди про надання послуг, що не суперечать основній діяльності;
використовувати кошти, отримані за виконання робіт за договорами, для зміцнення  матеріально-технічної бази служби;
вступати у взаємовідносини з юридичними особами на договірних засадах для здійснення  спільної діяльності на водних  об’єктах;
на добровільних засадах, за згодою власника, вступати в товариства та
об’єднання;
з дозволу власника одержувати кредити від фінансових установ;
брати участь у засіданнях виконкому міської ради  та  інших нарадах при розгляді питань, пов’язаних  з охороною життя людей на воді;
3.2     До обов’язків служби належать:
забезпечення безперервного спостереження за водною акваторією черговою вахтою  служби;
утримання плавзасобів, водолазного знаряддя та рятувального майна
у готовності  до виконання завдань за призначенням;
відпрацювання     особовим складом служби прийомів та способів надання допомоги потерпілим на воді;
постійне вдосконалення особовим складом знань і навичок рятувально-водолазної справи;
здійснення заходів з покращення і оздоровлення умов праці і дотримання правил внутрішнього розпорядку трудового дня;
організація проведення серед населення заходів, спрямованих на
запобігання нещасним випадкам на воді;
здійснення заходів по забезпеченню охорони праці фахівців служби в повному обсязі згідно з чинним законодавством;
участь у роботі комісій, створених відповідними органами, під час паводків, повені та інших стихійних лих,  пов’язаних з водою.
3.3 Власник не відповідає за зобов’язаннями служби, а служба не відповідає за зобов’язаннями власника, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4.    МАЙНО СЛУЖБИ ТА ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ
4.1 Майно служби становлять основні фонди та оборотні кошти, а також      цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі служби.
4.2 Майно служби  є комунальною власністю і закріплюється за нею на праві  повного оперативного управління.
4.3 Служба утримується за рахунок коштів, виділених з місцевого бюджету, коштів від надання додаткових платних послуг , а  також добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не заборонених законодавством.
4.4 Служба  має право здавати в оренду та лізинг  підприємствам, установам, іншим юридичним  та фізичним особам  устаткування, транспортні засоби, приміщення а також списувати їх з балансу у встановленому порядку з дозволу власника.
4.5  Відчуження основних засобів, закріплених за службою, здійснюється у встановленому  законом порядку з дозволу власника.
5.    УПРАВЛІННЯ СЛУЖБОЮ
5.1 Управління службою здійснюється на основі поєднання прав власника щодо управління та господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.
5.2 Оперативне управління службою здійснює начальник служби, який призначається  на посаду розпорядженням  міського голови на контрактній основі  за поданням начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного  захисту населення міської ради.
5.3     Начальник служби:
несе відповідальність за господарську діяльність та готовність служби до дій за призначенням;
приймає на роботу та звільняє з роботи працівників служби;
затверджує організаційну структуру, штатний розпис та кошторис на утримання служби, розподіляє функціональні обов’язки між працівниками служби;
представляє службу в усіх судових і адміністративних органах, діє від імені служби у взаємовідносинах з підприємствами, установами та організаціями будь-яких форм власності і громадянами;
видає накази, розпорядження, дає вказівки, обов’язкові для працівників служби, вирішує питання заохочення працівників та притягнення їх до відповідальності за невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків;
здійснює інші повноваження згідно з чинним законодавством.
5.4       У випадку відсутності начальника служби,  його обов’язки виконує
особа, призначена наказом начальника.
6.    ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ
6.1 Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення) служби здійснюється за рішенням власника, погодженим з центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також  за рішенням суду.
6.2 При ліквідації служби печатка і штамп здаються до органів внутрішніх справ, а документи по обліку і руху кадрів – у державний архів. 


Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


cloudflare