Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
 
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 189
візитів сьогодні: 5459
візитів всього: 400029
Прогноз погоди
Положення про управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської ради

 Положення
про управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища
Житомирської міської ради

1. Управління містобудування, архітектури та дизайну міського середови-ща Житомирської міської ради (далі – Управління) є самостійним виконавчим ор-ганом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, яка його утворила та підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові. Координацію ро-боти управління здійснює заступник міського голови з питань діяльності вико-навчих органів ради.

2. У своїй роботі Управління керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Пре-зидента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державного Комітету України з будівництва та архітектури, рішеннями обласної і міської рад та їх виконавчих органів, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Управління є:

3.1. реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури;
3.2. аналіз стану містобудування на території міста, організація розроблен-ня експертизи і подання на затвердження в установленому порядку генерального плану міста, іншої містобудівної документації та правил забудови міста;
3.3. координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території міста, поліпшення його архітектурного вигляду;
3.4. забезпечення дотримання містобудівного законодавства, державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста, а також затвердженої містобу-дівної документації та проектів конкретних об’єктів, раціонального використання територіальних ресурсів, збереження історичного середовища міста.

4. Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. готує пропозиції та сприяє органам місцевого самоврядування у вирі-шенні питань соціально-економічного, містобудівного розвитку;
4.2. готує пропозиції по розміщенню нових, реконструкції з розширенням існуючих об’єктів архітектури на землях міської ради;
4.3. погоджує проекти будівництва інженерних мереж, шляхового будів-ництва, транспортних підприємств, реконструкцію існуючих промислових та складських об’єктів в місті;
4.4. організовує з участю замовників та міським управлінням земельних ре-сурсів і управлінням регулювання земельних відносин міської ради розробку об-ґрунтувань визначення території, вибору, вилучення та надання земель для місто-будівних потреб, а також бере участь у вирішенні приватизації і викупу земельних ділянок в межах міста;
4.5. бере участь у роботі по регулюванню земельних відносин та здійснює, відповідно до законодавства, контроль за використанням земель, передбачених затвердженою документацією для містобудівних потреб, а також бере участь у вирішенні питань щодо розміщення об’єктів, пов’язаних з життєзабезпеченням міста за його межами (у приміській зоні);
4.6. виготовляє і видає замовникам, за дорученням міської ради або її вико-навчого комітету, архітектурно-планувальні завдання на проектування нового бу-дівництва, розширення, реконструкцію, капітальний ремонт, реставрацію та кон-сервацію будинків і споруд цивільного та промислового призначення, об’єктів інженерного забезпечення, пам’яток історії, культури та архітектури, комплекс-ний благоустрій території з розташуванням малих архітектурних форм;
4.7. надає дозволи на виконання робіт в галузі будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і споруд та благоустрою території;
4.8. здійснює, у встановленому порядку, державний архітектурно-бу-дівельний контроль та контроль за рекламно-художньою діяльністю в місті;
4.9. надає дозволи на виконання топографо-геодезичних робіт, інженерно-
геологічних та інших видів розвідування, організовує роботи по охороні, ремонту,
відновленню геодезичних знаків, реєстрації, зберіганню і систематизації топогра-фо-геодезичних та інженерно-геологічних матеріалів;
4.10. розробляє пропозиції та готує виконкому міської ради висновки (реко-мендації) щодо розміщення нового будівництва та проведення розширення, реко-нструкції, реставрації і капітального ремонту об’єктів житлово-громадського, ви-робничого та інженерно-транспортного призначення, а також готує та надає замо-вникам висновки щодо їх можливого затвердження;
4.11. сприяє впровадженню в проектуванні і будівництві прогресивних пла-нувальних рішень, спрямованих на підвищення якості життєвого середовища, со-ціально-побутового та комунального обслуговування населення, а також науково-технічних досягнень, прогресивних видів і систем індивідуального будівництва, нових конструкцій та будівельних матеріалів;
4.12. забезпечує ведення містобудівного кадастру, створює архів містобуді-вної документації, документів державного архітектурно-будівельного контролю, веде черговий план міста;
4.13. погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок та забез-печує контроль за використанням території і їх забудовою, а також здійснення на них запланованої містобудівної діяльності;
4.14. координує виконання науково-дослідних і проектно-розвідувальних робіт, що здійснюються на території міста;
4.15. організовує роботу державних комісій з прийняття в експлуатацію за-кінчених будівництвом об’єктів промислового та цивільного призначення та бере участь в роботі цих комісій;
4.16. забезпечує, в межах повноважень, охорону пам’яток архітектури та мі-стобудування;
4.17. забезпечує дотримання встановленого порядку ліцензування спе-ціальних видів робіт у проектуванні та будівництві, проведення комплексної дер-жавної експертизи проектів на об’єкти архітектури;
4.18. приймає рішення про стадійність проектування, доцільність роз-роблення ескізних проектів, застосування індивідуальних та повторного застосу-вання проектів будинків і споруд, їх поверховість, необхідність та обсяги внесен-ня змін до цих проектів;
4.19. сприяє впровадженню в проектування і будівництво прогресивних пла-нувальних і технічних рішень, організовує і проводить архітектурні конкурси на розробку кращих архітектурних проектів (пропозицій) важливих містобудівних об’єктів;
4.20. розглядає звернення та пропозиції громадян, інших суб’єктів містобу-дування з питань, що належать до його компетенції, приймає відповідні рішення, виконує інші доручення міської ради та її виконкому;
4.21. інформує через засоби інформації населення міста про містобудівні програми, розміщення важливих об’єктів та проведення заходів, пов’язаних з їх спорудженням;
4.22. сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у справі роз-витку містобудування та архітектури;
4.23. здійснює регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої рек-лами;
4.24. займається іншою діяльністю, що належить до компетенції управління у сфері містобудування та архітектури і не забороняється законом.

5. Для виконання покладених завдань та функцій Управління має право:

5.1. отримувати в установленому законом порядку безкоштовно від управ-лінь та відділів міської ради, районних у місті рад та їх органів, підприємств, установ і організацій міста матеріали з питань, що входять до компетенції Управ-ління;
5.2. приймати в необхідних випадках рішення про стадійність проектування, доцільність розробки ескізних проектів, застосування індивідуальних, типових проектів будівель і споруд, їх поверховість та внесення до цих проектів змін;
5.3. скликати у встановленому порядку наради, містобудівні та художні ра-ди та залучати спеціалістів інших підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для роз-гляду питань, що належать до компетенції Управління;
5.4. здійснювати контроль за проведенням топографо-геодезичних та інже-нерно-геологічних робіт. В разі необхідності, зупиняти проведення цих робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;
5.5. ставити питання про позбавлення юридичних і фізичних осіб ліцензій на право виконання спеціальних видів робіт по проектуванню і будівництву, якщо вони виконуються з порушенням законодавства у сфері містобудування;
5.6. здійснювати, в межах міста, державний контроль у сфері містобудуван-ня відповідно до Положення про державний архітектурно-будівельний контроль;
5.7. звертатись до державних органів з метою притягнення у встановленому законодавством порядку до відповідальності осіб, винних у порушенні законодав-ства у сфері містобудування.

6. Взаємодія з міської радою, її відділами та управліннями:

6.1. Управління в своїй діяльності тісно взаємодіє з постійними комісіями, депутатами міської ради, надає необхідний інформаційний матеріал, своєчасно реагує на депутатські запити та звернення;
6.2. для розгляду містобудівної та проектно-кошторисної документації, під-готовки рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення містобудівної діяльності та вирішення інших питань, при Управлінні можуть створюватись науково-технічна, архітектурно-містобудівна, художня ради і комісії з включенням до їх складу ква-ліфікованих спеціалістів відповідних органів і організацій (за погодженням з ни-ми). Склад комісій, рад затверджується виконкомом міської ради за поданням на-чальника Управління;
6.3. для вирішення питань, що належать до компетенції Управління, може
утворюватись колегія у складі начальника Управління (голова колегії), заступни-ків начальника Управління, а також інших працівників. До складу колегії можуть входити керівники інших відділів і управлінь міської ради. Склад колегії затвер-джується виконкомом міської ради за поданням начальника Управління. Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника Управління.
7. Управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, на основі конкурсного відбору, або за іншою процедурою, передбаченою законодавством. В конкурсі можуть брати участь особи, які мають повну вищу спеціальну освіту та стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років. Конкурси на заміщення посади головного архітектора, можуть проводитись за участю місцевих організацій Національної спілки архітекторів України.

8. Начальник Управління:

8.1. здійснює загальне керівництво та координує діяльність працівників Управління, начальника міської інспекції ДАБК, керівників та працівників архіте-ктурно-планувального бюро, несе персональну відповідальність за виконання по-кладених на Управління завдань, визначає функціональну відповідальність засту-пників начальника Управління, затверджує Положення про відділи управління мі-стобудування, архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської ради;
8.2. забезпечує підготовку матеріалів щодо організаційної роботи міської ради та виконкому, які відносяться до компетенції Управління, та представляє їх на розгляд міської ради і виконкому;
8.3. видає, в межах своєї компетенції, накази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання посадовими особами Управління, архітектурно-планувального бюро;
8.4. розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управлінь міської ради, а саме: управління містобудування, архітекту-ри та дизайну міського середовища в установленому законом порядку;
8.5. візує проекти розпоряджень, рішень міської ради та виконкому, згідно з встановленим порядком підготовки документів, бере участь у засіданнях міської ради та виконкому;
8.6. очолює архітектурно-містобудівну раду;
8.7. виконує інші функції, передбачені законодавством.

9. Структура та організація роботи Управління:

9.1. організаційна структура та штатний розпис Управління затверджується міським головою;
9.2. діяльність Управління здійснюється на основі планів роботи, затвер-джених заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ра-ди;
9.3. методичне керівництво та нормативне забезпечення діяльності Управ-ління здійснюється Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, головним управлінням будівництва та архі-тектури обласної державної адміністрації. Управління в процесі виконання покла-дених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами міської ради, виконко-мом міської ради, представницькими органами, підприємствами, установами, ор-ганізаціями, фізичними та юридичними особами, об’єднаннями громадян;
9.4. для забезпечення виконання функцій, визначених цим Положенням, в складі Управління діє:
міська інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (далі ін-спекція ДАБК);
відділ планування та забудови;
відділ регулювання малоповерхової та садибної забудови;
відділ дизайну міського середовища.
Дані підрозділи керуються у своїй діяльності відповідно, Положенням про державний архітектурно-будівельний контроль та Положеннями про відділи, які затверджені начальником Управління, іншими законодавчими актами України, даним Положенням.
9.5. для виконання функцій даного Положення у повному обсязі, підготовки необхідних документів, міська рада може утворювати комунальні підприємства;
9.6. при Управлінні діє архітектурно-планувальне бюро, що у своїй діяль-ності керується Положенням про архітектурно-планувальне бюро, іншими зако-нодавчими актами України, даним Положенням.

10. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розра-хунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку із зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, штампи із своїм найменуван-ням, а також фірмові бланки.
Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Управління є головним розпорядником коштів передбачених в бюджеті для розвитку містобу-дування та землевпорядкування.
Граничну чисельність, штатний розпис, фонд оплати праці та видатки на утримання Управління затверджуються міським головою в установленому зако-ном порядку.
Управління, в межах компетенції міської ради та виконкому міської ради, забезпечує проведення в місті єдиної державної політики у сфері містобудування та архітектури і здійснює керівництво у сфері містобудування та архітектури на території міста.

Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове