Україна, 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2,
тел.: (0412)48-12-12, тел./факс: (0412)-48-11-85,
e-mail: mvk@zt-rada.gov.ua
Головне меню
Пошук по сайту
Статистика
зараз на сайті: 1
переглядів: 552
візитів сьогодні: 11
візитів всього: 108008
Прогноз погоди
Положення про управління комунального господарства Житомирської міської ради
 

1. Управління комунального господарства Житомирської міської ради (далі-управління) є самостійним виконавчим органом міської ради, підзвітне і підконтрольне раді, яка його утворила та підпорядкований ЇЇ виконавчому комітету.
Безпосередньо координацію роботи управління здійснює заступник мі¬ського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків. Управління реалізує програми розвитку ко¬мунального господарства міста, несе відповідальність за його стан, коор¬динує діяльність підприємств, установ та організацій галузі.
Виступає замовником та здійснює технагляд за реконструкцією, капі¬тальним, поточним ремонтом та утриманням об'єктів благоустрою міста, інженерних мереж.
2.    Управління у своїй діяльності керується      Конституцією України,
законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів
України, наказами Міністерства архітектури будівництва та житлово-
комунального господарства України, рішеннями Житомирської міської
ради, обласної ради та виконкому міської ради, розпорядженнями міського
голови, голови облдержадміністрації а також цим Положенням.
3.    Основними завданнями управління є:
3.1    реалізація державної      політики       комплексного         розвитку
комунального     господарства   з   питань    водо -    і теплопостачання,
водовідведення, експлуатації та ремонту доріг, будівництва та експлуатації
зеленого господарства, благоустрою території міста, надання   ритуальних,
готельних та інших послуг,     виконання     ремонтно-будівельних робіт
для населення, соціально-побутових і виробничих споживачів усіх форм
власності;
3.2    участь у розробленні проектів програм соціально-економічного
розвитку міста, цільових програм, метою яких є підвищення рівня
забезпеченості  населення,  соціальної та  виробничої сфери    в усіх
видах     комунальних     послуг,     поліпшення   їх   якості, забезпечення
охорони   навколишнього   природного   середовища, енергозбереження, а
також участь у розробленні містобудівної документації;
3.3    облік споживання комунальних послуг;
3.4    участь     у     формуванні     цін     і     тарифів     на     комунальні
послуги;
3.5    реалізація      економічної    реформи      у      житлово-комунальному
господарстві;
3.6    проведення   інвестиційної   політики   у   процесі   проектування,,
будівництва нових      і    реконструкції    діючих    об'єктів комунального
господарства, здійснення контролю за їх будівництвом;
4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
4.1    бере   участь   у   формуванні   державної   політики   розвитку   та
реформування житлово-комунального господарства, а також науково-
технічної та економічної політики  у  житлово-комунальній  сфері  та
забезпечує ЇЇ реалізацію;
4.2    готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:
-    комплексного розвитку комунального господарства міста з метою як¬
найповнішого задоволення потреб населення, соціальної та виробничої
сфери в усіх видах комунальних послуг;
-    вдосконалення структури    управління     комунальним господарством
міста, розташування, спеціалізації та розвитку підприємств,    організацій,
об'єктів комунального господарства усіх форм власності;
-    поглиблення економічної реформи у комунальному господарстві міста;
-    розміщення    виробництва    продукції   для    потреб    комунального
господарства міста;
-    проведення    організаційної та   методичної  роботи,    пов'язаної  з
реєстрацією та інвентаризацією інженерних мереж та об'єктів комунального
господарства міста;
-    вдосконалення системи соціального захисту населення, порядку надання
субсидій    для    відшкодування    витрат         в         оплаті
комунальних послуг;
-    передачі або    продажу    підприємств    та    об'єктів комунального
господарства, які мають важливе значення для надання комунальних послуг
населенню;
-    вдосконалення управління майном підприємств,       установ       та
організацій  комунального господарства; 
4.3 бере участь у розробленні проектів благоустрою території міста;
4.4    розробляє   заходи,   спрямовані   на забезпечення   сталої роботи
комунального господарства міста в умовах стихійного лиха, аварій,
катастроф і ліквідації їх наслідків;
4.5    контролює  хід  виконання  рішень  органів  виконавчої  влади  з
питань   комунального   господарства;
4.6    здійснює   в   межах   своєї   компетенції   контроль   за   станом
експлуатації та утримання об'єктів комунального господарства усіх форм
власності;
4.7    здійснює   заходи   щодо   розширення та   вдосконалення   мережі
підприємств комунального господарства;
4.8    вживає   заходів   для    оснащення    наявного    житлового    фонду
засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії
згідно з державними та регіональними програмами;
4.9 аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи й послуги кому¬нального господарства, готує пропозиції щодо їх удосконалення;
4.10    бере   участь   у   складанні   балансів   фінансових   і   трудових
ресурсів   комунального   господарства,   розробленні   проекту   міського бюджету;
4.11    сприяє         розвитку  підприємництва         та    конкуренції,
демонополізації виробництва у комунальній сфері;
4.12    вносить      пропозиції   до      проектів      місцевих     програм
приватизації майна підприємств комунального господарства, що перебувають
у комунальній власності;
4.13    сприяє      розвиткові         зовнішньоекономічної      діяльності
підприємств,  установ та організацій комунального господарства;
4.14    координує роботу підприємств комунального господарства;
4.15    вживає      заходів      до      прискорення      передачі      об'єктів
комунального господарства, що перебувають у повному господарському віданні або в оперативному управлінні державних підприємств, установ та організацій у комунальну власність;
4.16    здійснює  контроль  за дотриманням  законодавства  в  частині 
надання пільг з оплати комунальних послуг;
4.17 проводить інвестиційну політику у процесі проектування, будів¬ництва нових і реконструкції діючих об'єктів комунального господарс¬тва, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою території міста;
4.18    реалізує разом з відповідними органами державну політику з питань
охорони     природи   та   раціонального   використання   природних
ресурсів, екологічної безпеки,     санітарного   стану   міста,    якості
питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем
водопостачання та      водовідведення, запобігання   підтопленню   і
ліквідації його наслідків на території міста;
4.19    проводить   організаційну   та   методичну   роботу,   спрямовану
на реалізацію  державної політики  з  питань  праці  та  заробітної
плати, соціального   захисту   працівників   комунального господарства на
території міста;
4.20    сприяє формуванню та розвиткові комунальної служби у місті;
4.21    вирішує   питання   збирання,   транспортування,   утилізації   та
знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів
тварин;
4.22    встановлює зручний для населення режим роботи підприємств
комунального господарства;
4.23    забезпечує утримання в належному стані кладовищ, інших місць
поховання та їх охорони;
4.24    здійснює      контроль        за        організацією        та       якістю
обслуговування населення в сфері комунальних послуг;
4.25    вживає заходів для   поліпшення умов   охорони праці   на
підприємствах і в організаціях комунального господарства міста;
4.26    сприяє        розвиткові        галузевої      науки,        проведенню
науково-технічних досліджень з  метою підвищення  рівня технології
виробництва та якості комунальних послуг;
4.27    організовує   разом   з   місцевими   органами   Держстандарту
здійснення    заходів,    спрямованих    на   дотримання    єдиної   системи
вимірювань,     стандартизації   та   сертифікації   продукції,   робіт    і
комунальних     послуг,     а     також     нагляд     за     впровадженням     і  дотриманням стандартів, метрологічних норм і правил;
4.28    проводить підготовку та перепідготовку фахівців робітничих спеці -
альностей для потреб комунального господарства;
4.29    вносить     у     встановленому     порядку     пропозиції       про
вдосконалення  системи   обліку,  звітності та державної статистики у
сфері комунального господарства.
5.    Управління має право:
5.1    здійснювати контроль за виконанням підприємствами, установами
та організаціями усіх форм власності, а також громадянами нор¬мативних актів з питань утримання, ремонту та експлуатації комуна¬льних об'єктів, благоустрою територій міста;
5.2    створювати структурні підрозділи, в т.ч. відділ технагляду за
об'єктами благоустрою міської ради;
5.3    залучати спеціалістів      інших    виконавчих органів Житомирської
міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за
їх згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
5.4    отримувати в установленому порядку від інших виконавчих орга -
нів Житомирської міської ради, підприємств, установ та організацій інфо -
рмацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної
статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
5.5    скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до
його компетенції.
5.6    керує відділом технагляду за об'єктами благоустрою міської ради.
6.    Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємо¬
діє з іншими виконавчими органами Житомирської міської ради, а також з
підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.
7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та зві¬льняється з посади міським головою на основі конкурсного відбору або за Іншою процедурою передбаченою законодавством.
На посаду начальника управління призначаються особи, що мають повну вищу освіту та стаж роботи за фахом, як правило, не менше 3 років.
Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду на основі конкурсного відбору або за іншою процедурою передбаченою зако¬нодавством.
8. Начальник управління: 
здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відпо¬відальність за виконання покладених на управління завдань, визна¬чає ступінь відповідальності заступників начальника управлін¬ня, керівників його структурних підрозділів та працівників управління;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх ви¬конання;
затверджує положення-про структурні' підрозділи управління, розробляє посадові інструкції працівників управління, які затверджуються за¬ступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
розпоряджається коштами міського бюджету в межах затвердженого ко¬шторису витрат на утримання управління;
приймає та звільняє з роботи працівників відділу технагляду за об'єктами благоустрою міської ради.
9. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету, в т.ч. коштів що передбачаються у вартості будівництва, реконструкції, капіта¬льного, поточного ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою на утримання технагляду в межах визначених державними будівельними
нормами України.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених асигнувань, кошторис доходів і видатків, штатний розпис затверджує міський голова.
10.   Управління  є юридичною  особою, має самостійний баланс, рахунки   в установах  банків, штамп, печатки та печатку  із зображенням Державного    Герба    України,    ідентифікаційним     кодом     і    своїм найменуванням,   при ліквідації чи реорганізації печатки   підлягають знищенню в установленому порядку.Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Житомирській міській раді та її виконавчому комітету і охороняються законом України. При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове